[ SDC ] Tuyển dụng Kế Toán Thanh Toán

1. Mảng thanh toán – Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán

– Thực hiện hạch toán chi phí và các nghiệp vụ khác, thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên và hạch toán ngân hàng, tiền mặt

– Thực hiện kiểm tra bảng lương, hạch toán và theo dõi lương, bảo hiểm

– Lập các báo cáo thanh toán: báo cáo tạm ứng, up hồ sơ thanh toán lên hệ thống nội bộ và các báo cáo khác theo yêu cầu

– Tham gia phối hợp công tác kiểm kê

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán

– Tài chính – Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

– Theo dõi kiểm soát hoạt động thu ngân các cửa hàng:

+ Trực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân

+Theo dõi, kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong các hoạt động chiến dịch khuyến mại

Translate »